Vilkår og Betingelser

1 Generelt

1.1 Datavernarkivet AS (heretter kalt «DVA«) yter en abonnementsbasert online tjeneste på https://datavernarkivet.no, eller på et annet nettsted utpekt av DVA (heretter kalt «Nettstedet«), og gjennom applikasjoner utpekt av DVA (sammen med Nettstedet heretter kalt «Plattformene») med det innhold som på ethvert tidspunkt finnes tilgjengelig på Plattformene (heretter kalt «Tjenesten«). Tjenesten omfatter den funksjonalitet som gjøres tilgjengelig av DVA fra tid til annen. Tjenesten omfatter også kundeservice for å sikre en så god kundeopplevelse som mulig.

1.2 Disse brukervilkår (heretter kalt «Brukervilkårene») gjelder for avtaler mellom DVA, en fysisk person og bedrift (heretter kalt «Brukeren«) som enten kun oppretter en DVA brukerkonto, eller som oppretter en DVA brukerkonto og også bestiller et abonnent som gir ham, henne eller en bedrift rett til å få tilgang til det fulle innholdet i Tjenesten fortløpende (heretter kalt «Abonnement«). Bare fysiske personer som er minst 18 år kan inngå avtale med DVA for å opprette en brukerkonto eller kjøpe et Abonnement. DVA kan nekte å inngå avtale med Brukeren for det tilfelle at Brukeren tidligere har handlet i strid med Avtalen (som definert nedenfor).

1.3 Disse Brukervilkårene og Personvernerklæringen (heretter i fellesskap kalt «Vilkårene«) er rettslig bindende for DVA og Brukeren. Spesielle vilkår (herunder spesielle tilbud) som regulerer priser, betalingsvilkår og betalingsmetoder, avtaleperiode som DVA tilbyr fra tid til annen («Spesielle Vilkår«) vil også gjelde i forbindelse med at Brukeren inngår avtale med DVA. Ved avvik mellom Spesielle Vilkår og Vilkårene har de Spesielle Vilkår forrang. Vilkårene og de Spesielle Vilkårene utgjør til sammen den avtale som gjelder mellom Brukeren og DVA (heretter kalt «Avtalen«).

1.4 Så snart Avtalen er inngått, vil DVA gi melding om dette til den e-post-adresse som Brukeren har opplyst i forbindelse med Brukerens registering av en brukerkonto i henhold til punkt 4 nedenfor. Hvis Abonnementet har blitt bestilt gjennom en tredjepart er denne tredjepart forpliktet til å gi slik informasjon.

2 Tjenestens omfang

Innhold

2.2 Brukeren får tilgang til innholdet og funksjonene tilgjengelig på Plattformene umiddelbart etter at Brukeren har kjøpt et Abonnement, som forutsetter at Avtalen aksepteres. Tjenesten og dens innhold kommer fra tid til annen til å bli endret eller oppdatert. Erstatninger, endringer eller oppdateringer av Tjenestens innhold som ikke endrer Tjenestens helhetlige karakter og endringer i hvordan Plattformene for øvrig fremstår skal ikke anses å utgjøre en endring av Avtalen eller Tjenesten.

Abonnement

2.3 Brukeren vil bli belastet et månedlig eller årlig vederlag for Abonnementet.

2.4 DVA kan også tilby Brukerne muligheten til å forhåndsbetale for Tjenesten for en begrenset periode (heretter kalt ”Tidsbegrenset Abonnement”), og abonnementet vil da automatisk utløpe på slutten av denne perioden, med mindre Brukeren foretar en ytterligere forhåndsbetaling.

2.5 DVA kan tilby Brukerne å prøve Tjenesten gratis for en fast periode på vilkår som er presisert i forbindelse med tilbudet (heretter et “Prøveabonnement”). Tilbud om gratis bruk av Tjenesten for en fast periode kan bli fremsatt til Brukeren under andre omstendigheter av DVA eller av tredjeparter som DVA samarbeider med, f.eks. gjennom rabattkoder (sammen med Prøveabonnementet heretter et «Gratisabonnement«). Brukeren har rett til å avslutte Avtalen på ethvert tidspunkt under prøveabonnementsperioden, uten å måtte betale for Tjenesten. Et Prøveabonnement kan kun anvendes hvis Brukeren ikke har vært Bruker, eller nyttiggjort seg av et Prøveabonnement eller ethvert tilsvarende markedsføringstilbud i løpet av de siste tolv (24) månedene.

Dersom Brukeren ikke avslutter Avtalen i løpet av gratisabonnementsperioden, vil Gratisabonnementet automatisk, og uten varsel til Brukeren, bli omdannet til et Abonnement. Følgelig, dersom Brukeren velger å ikke bli en betalende bruker, må Brukeren avslutte Avtalen i løpet av gratisabonnementsperioden.

Hvis Brukeren har kjøpt et Abonnement gjennom en tredjepart og denne tredjeparten tilbyr en Prøveperiode, fastsettes vilkårene for Prøveperioden av tredjeparten og ikke DVA.

3 Tilgang til Tjenesten

For å få tilgang til Tjenesten må Brukeren: (a) registrere en brukerkonto på Nettstedet eller gjennom en tredjepart som nærmere angitt i punkt 4 og kjøpe et Abonnement: (b) ha tilgang til utstyr, systemer og tilkoblingsmuligheter i samsvar med Avtalen og som videre angitt i punkt 5; og (c) etter utløpet av et Gratisabonnement eller lignende, betale vederlag i samsvar med Avtalen og som videre angitt i punkt 6, eller, der det er aktuelt, i samsvar med brukervilkårene for tredjeparter som Brukeren har kjøpt Abonnementet gjennom.

4 Registrering, brukernavn og passord

4.1 Registrering av en brukerkonto kan enten skje på Nettstedet eller via andre tjenester og sosiale medier som DVA finner passende. Dersom Brukeren registrerer seg via andre tjenester og sosiale medier, samtykker Brukeren i at DVA kan innhente brukerinformasjon fra slike tjenester eller sosiale medier for å sette opp Brukerens brukerkonto hos DVA.

4.2 Brukeren er ansvarlig for at opplysningene som Brukeren oppgir er korrekte på tidspunktet for registrering, herunder informasjon innhentet fra andre tjenester og sosiale medier, og, der dette er nødvendig, skal Brukeren oppdatere brukerkontoen med riktig informasjon. Ved registrering må Brukeren kun gi informasjon om sine egne kreditt- og debetkort, eller andre betalingsmåter gjort tilgjengelig av DVA fra tid til annen (heretter en «Betalingsmåte«).

4.3 Ved registrering skal Brukeren oppgi et brukernavn og et passord (heretter kalt «Påloggingsdetaljer«). Brukerens Påloggingsdetaljer er personlige for Brukeren og kan ikke brukes av andre. Brukeren skal oppbevare sine Påloggingsdetaljer slik at de er beskyttet mot uautorisert tilgang. Brukeren er ansvarlig for all bruk av sin brukerkonto.

4.4 Dersom Brukeren mistenker at det forekommer en uautorisert bruk av Brukerens Påloggingsdetaljer, skal Brukeren endre passordet sitt. Om DVA har grunn til å tro at Påloggingsdetaljene er blitt avslørt eller på annen måte blir misbrukt av uvedkommende, har DVA rett til å si opp Avtalen umiddelbart i samsvar med punkt 14.4 (c).

4.5 DVA har når som helst rett til å kreve at Brukeren skal endre sitt passord, og har rett til å suspendere tilgang til Tjenesten inntil passordet har blitt endret. Endringer skal gjøres raskt.

5 Utstyr m.m.

5.1 For å kunne bruke Tjenesten kreves det at Brukeren har de nødvendige og godkjente systemer, tilkoblingsmuligheter og utstyr.

5.2 Tjenesten krever at Brukeren har en nyere nettleser med støtte for Javascript. Oppfyllelse av dette systemkravet garanterer imidlertid ikke at Brukeren kan bruke Tjenesten. For å bruke Tjenesten kan det kreves at bestemte tredjeparters programvare må installeres av Brukeren. DVA vil gi informasjon på nettsiden eller på annen måte om hvilken tredjeparts programvare som kan anvendes, men skal ikke under noen omstendighet være ansvarlig for slik tredjeparts programvare.

5.3 Tjenesten krever at Brukeren har tilgang til nødvendig internettkobling. Brukeren er ansvarlig for samtlige kostnader knyttet til slik kobling, inkludert omkostninger til datatrafikk der Brukeren bruker Tjenesten.

5.5 DVA er ikke ansvarlig for svikt knyttet til bruk av Tjenesten eller for begrenset tilgang til Tjenesten på grunn av overbelastning på internett eller på grunn av feil eller problemer knyttet til datamaskiner, nettverk, elektronikk eller kommunikasjon.

6 Priser og betaling

6.1 Vederlag for Tjenesten skal betales i samsvar med den til enhver tid gjeldende prisinformasjonen på Nettstedet, eller i henhold til de priser som fremkommer av tredjeparts brukervilkår der Brukeren har bestilt gjennom slik tredjepart.

6.2 Brukeren skal betale vederlaget for påfølgende måned eller år på forskudd på den dag i hver måned eller år som tilsvarer den dato da Brukeren registrerte seg for Tjenesten («Fornyelsesdagen«). Dersom Brukeren har rett til å benytte seg av Gratisabonnement, se punkt 6.4 angående betaling. Dersom DVA tilbyr et Tidsbegrenset Abonnement, og Brukeren velger et slikt Abonnement, skal Brukeren betale vederlaget på forskudd for hele perioden som det Tidsbegrensede Abonnement gjelder, se nærmere punkt 6.4.

6.3 Brukeren kan oppfylle betalingsforpliktelsen gjennom enhver av de Betalingsmåter som er tilbudt av DVA på Nettstedet. På hver forfallsdato for betaling av vederlaget, samtykker Brukeren til å sørge for at vedkommende har tilstrekkelig midler for å gjennomføre betalingen for Tjenesten ved den valgte Betalingsmåten.

6.4 Dersom Brukeren har inngått en avtale om Gratisabonnement, skal ingen betaling finne sted under gratisabonnementsperioden. I stedet skal første betaling gjennomføres på den første dagen etter Gratisabonnementets avslutning, og deretter gjennomføres på Fornyelsesdagen, som faller på samme dag hver måned eller år de følgende måneder eller år. Ved enkelte anledninger vil Fornyelsesdagen kunne endres, for eksempel hvis Brukerens Avtale trådte i kraft på en kalenderdag som ikke eksisterer i en av de påfølgende månedene eller år. Informasjon om Brukerens neste Fornyelsesdag er tilgjengelig i Brukerens kontoinformasjon.

6.5 Dersom tilstrekkelige midler ikke er gjort tilgjengelig av Brukeren på Fornyelsesdagen, vil DVA gjøre flere forsøk på å trekke beløpet fra det kreditt- eller debetkort eller annen Betalingsmåte som Brukeren har oppgitt. DVA kan suspendere tilgang til kontoen hvis vederlaget ikke har blitt betalt på Fornyelsesdagen. Tilgang til kontoen vil bli gjenopprettet når betalingen er gjennomført, men Brukeren vil ikke bli kreditert for tiden kontoen var suspendert. En gjenopprettet konto vil beholde samme Fornyelsesdag som før suspensjonen.

6.6 I forbindelse med forsinket betaling har DVA rett til å kreve renter på beløpet i samsvar med gjeldende rett, lovmessig purregebyr og eventuelt inkassogebyr.

6.7 Uten hensyn til hva som framkommer i punktene 6.1-6.6 ovenfor, hvis Brukeren har kjøpt et Abonnement gjennom en tredjepart, vil betaling for Tjenesten skje i henhold til den avtalen.

7 Bruk av Tjenesten

7.1 Brukeren kan kun bruke Tjenesten for eget bruk og i samsvar med Avtalen. Brukeren skal ikke selv – og heller ikke oppmuntre, tilrettelegge for andre eller la andre – gjøre noe av det følgende:

(a) bruke Tjenesten til et kommersielt eller offentlig formål;
(b) bruke Tjenesten for noe ulovlig formål;
(c) kopiere/reprodusere, låne ut, selge, sende, distribuere, redigere eller på annen måte overføre eller tilpasse innhold fra Tjenesten;
(d) omgå, modifisere, fjerne, endre eller på annen måte manipulere sikkerhet, kryptering eller annen teknologi eller programvare som er en del av Tjenesten; eller
(e) for øvrig bruke Tjenesten i strid med opphavsrettslig lovgivning eller annen lovgivning.

7.2 Bruk av Tjenesten i strid med dette punkt 7 skal alltid anses som et vesentlig kontraktsbrudd, som kan resultere i at DVA sier opp Avtalen med umiddelbar virkning (se nærmere i punkt 12).

8 Arkivet

8.1 DVA kan tillate Brukeren å legge ut og lagre sitt eget materiale og dokumenter på Nettstedet (heretter kalt «Materialet«). Gjennom å legge ut Materialet samtykker Brukeren til at Materialet blir lagret på Nettstedet, men vil ikke være tilgjengelig for allmennheten og andre Brukere.

8.2 Materialet skal ikke:

(a) ha innhold som er beskyttet av opphavsrett, varemerkerett eller andre immaterielle rettigheter uten uttrykkelig samtykke fra rettighetshaver;
(b) markedsføre noe produkt, tjeneste eller selskap;
(c) identifisere noe individ uten vedkommende individs uttrykkelige samtykke (for eksempel gjennom navn, adresse, bilde eller video): eller
(d) være støtende, krenkende, trakasserende, obskønt, pornografisk, diskriminerende eller på annen måte upassende eller potensielt ulovlig, hvilket alene vil avgjøres av DVA etter eget skjønn.

8.3 Brukeren er ansvarlig for eventuelle skader påført DVA som følge av at Materialet er tilgjengeliggjort i strid med punkt 8.2.

8.4 Brukeren samtykker til at DVA kan gjennomgå innholdet i Materialet, samt fjerne Materialet etter eget forgodtbefinnende.

8.5 Brukeren forstår at uttalelser og meninger som uttrykkes i Materialet er fremført av andre Brukere, at DVA ikke gir sin tilslutning til slike uttalelser og meninger, samt at slike uttalelser og meninger kan være feilaktige og villedende.

9 Modifikasjoner og endringer

9.1 DVA forbeholder seg retten til å endre priser og andre vilkår for Tjenesten. Endringer skal meddeles Brukeren senest 30 dager før endringene trer i kraft. Dersom Brukeren ikke aksepterer de varslede endringene, kan Brukeren avslutte Avtalen før slike endringer trer i kraft. Dersom Brukeren ikke har sagt opp Avtalen før endringen har trådt i kraft, skal Brukeren anses å ha akseptert endringen. I den utstrekning Brukeren allerede har betalt for en periode etter at slike endringer trer i kraft, vil Brukeren være bundet av den tidligere Avtalen for resten av en slik periode. Endringer som er til åpenbar fordel for Brukeren skal gjelde umiddelbart uten oppsigelsesrett for Brukeren, og DVA har ingen plikt til å informere Brukeren om slike endringer.

9.2 Hvis Brukeren har kjøpt et Abonnement gjennom en tredjepart, og vedkommende tredjeparts brukervilkår har bestemmelser om endringer og tillegg til Tjenesten, vil Brukerens rettigheter være bestemt av vilkårene i tredjepartens brukervilkår, uten hensyn til det som fremgår av punkt 9.1 ovenfor.

Informasjon til Brukere om endringer samt tilbakebetaling

9.3 Informasjon til Brukere om endringer som beskrevet over skal skje i samsvar med punkt 11 nedenfor.

10 Avkall på Angrerett

Ved inngåelse av denne Avtalen samtykker Brukeren i at Tjenesten leveres direkte og innholdet på Nettstedet umiddelbart blir gjort tilgjengelig for Brukeren. Brukeren samtykker også til ikke å ha noen angrerett etter Angrerettloven (Tjenesten er ment for bedrifter og er derfor unnlat fra lov om angrerett) så snart leveringen av Tjenesten er påbegynt. Dersom leveringen av Tjenesten er påbegynt, og Brukeren ikke lenger ønsker å benytte Tjenesten eller være forpliktet av Avtalen, må Brukeren si opp Avtalen i overensstemmelse med punkt 12 nedenfor.

11 Informasjon til kunder

11.1 Meldinger til Brukeren fra DVA kan bli gitt ved e-post, tekstmelding, post, faktura eller ved publisering på Nettstedet. Slike meldinger kan for eksempel inneholde relevant informasjon angående abonnementet/brukerkontoen, tjenesteoppdateringer og modifikasjoner eller endringer i Tjenesten. Meldinger til Brukeren skal anses mottatt av Brukeren umiddelbart dersom meldingen er sendt ved e-post, eller tekstmelding. Meldinger som sendes ved brev eller faktura skal anses mottatt av Brukeren tre (3) dager etter at brevet eller fakturaen ble postlagt.

11.2 DVA skal anses å ha oppfylt sin meldeplikt ved å sende melding til den e-post-adresse, telefonnummer eller adresse som Brukeren sist har opplyst til DVA, selv om den/de ikke lenger brukes av Brukeren eller på annen måte er ubrukelig(e).

12 Varighet og oppsigelse 

12.1 Et Abonnement eller Gratisabonnement, tegnes for en abonnementsperiode på én (1) måned eller ett (1) år og forlenges automatisk på Fornyelsesdagen med én (1) måned eller ett (1) år av gangen inntil Brukeren eller DVA sier opp Avtalen i henhold til dens vilkår. Det vil ikke skje tilbakebetaling av allerede innbetalt beløp for den relevante perioden og Brukeren har rett til å fortsette å benytte Tjenesten inntil perioden utløper.

12.2 Dersom Brukeren ønsker å si opp Avtalen skal Brukeren varsle DVA enten via e-mail, telefon, eller via DVA’s Nettsted (se punkt 24 for kontaktinformasjon). Dersom DVA ønsker å si opp Avtalen skal DVA varsle Brukeren via e-mail eller telefon.

12.3 I forbindelse med et Tidsbegrenset Abonnement utløper Avtalen automatisk når den forskuddsbetalte periode utløper, med mindre Brukeren innen utløp har gjennomført betaling for et nytt Tidsbegrenset Abonnement. 

Annet

12.4 I tillegg til oppsigelsesbestemmelsene ovenfor, har DVA rett til å si opp abonnementet med umiddelbar virkning og på samme tid å gjøre Tjenesten umiddelbart utilgjengelig for Brukeren dersom noen av de følgende forhold inntrer:

(a) Brukerens betaling er forsinket med minst fjorten (14) dager (se punkt 6.7);
(b) Det foreligger uautorisert bruk av Tjenesten eller det er rimelig grunn til å tro at slik uautorisert bruk finner sted;
(c) Brukeren har forsøkt å benytte seg av et Prøveabonnement mere enn én (1) gang; eller
(d) Brukeren på noen annen måte har begått et vesentlig kontraktsbrudd eller gjentatte kontraktsbrudd.

12.5 I de tilfeller hvor DVA sier opp Avtalen i henhold til punkt 12.4(a)-(d) har Brukeren ikke rett til tilbakebetaling av allerede innbetalte avgifter til DVA.

12.6 For Brukere som har kjøpt et abonnement gjennom en tredjepart gjelder vedkommende tredjeparts brukervilkår om varighet og oppsigelse i stedet for hva som framgår av 12.1-12.5 over.

13 Immaterielle rettigheter

13.1 Ved å inngå avtale med DVA gir DVA Brukeren en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar og begrenset lisens til å få tilgang til innholdet i Tjenesten. Brukeren kan bare benytte Tjenesten og innhold fra Tjenesten i samsvar med Avtalen.

13.2 Materialet på Nettstedet og innholdet fra Tjenesten eies av DVA eller DVA lisensgiver og er beskyttet av opphavsrett, varemerkerett og/eller andre immaterielle rettigheter. Brukerens avtale med DVA innebærer ikke at eiendomsrett eller andre immaterielle rettigheter til innhold i Tjenesten, eller til Tjenesten, på noen måte tilhører eller overføres til Brukeren.

14 Sikkerhet

14.1 Brukeren skal ikke opptre på en måte som kan føre til at Tjenesten eller Plattformene ikke lenger fungerer som følge av at de overbelastes, skades eller svekkes. Brukeren skal heller ikke krenke en annen Brukers bruk av Tjenesten.

14.2 Brukeren skal ikke forsøke å skaffe seg uautorisert tilgang til nettverk, datasystemer, innhold eller informasjon knyttet til Plattformene eller Tjenesten. Brudd på denne bestemmelsen skal alltid anses å utgjøre et vesentlig kontraktsbrudd, som blant annet kan resultere i oppsigelse med umiddelbar virkning (se nærmere i punkt 12)

15 Ansvarsbegrensninger, forstyrrelser og avbrudd

15.1 Forstyrrelser, avbrudd eller andre feil i Tjenesten må meldes til DVA så snart som mulig for at Brukeren skal ha rett til noen kompensasjon i henhold til punkt 15.2. DVA er ikke ansvarlig for feil i Tjenesten som ligger utenfor DVAs kontroll i samsvar med punkt 5.6 over, eller som på annen måte er forårsaket av at Brukeren benytter utstyr som ikke er oppdatert eller som er forårsaket av uaktsomhet fra Brukeren eller tredjepart.

15.2 DVA er kun ansvarlig for forstyrrelser, avbrudd eller andre feil som kan henføres til omstendigheter innenfor DVAs kontroll som DVA har ansvar for og som ikke er omfattet av punkt 15.1. Oppstår slike forstyrrelser, avbrudd eller andre feil, som gjør at Tjenesten ikke er tilgjengelig for bruk i en sammenhengende periode på mer enn 24 timer, har Brukere som har tegnet abonnement rett til fradrag i månedsbetalingen eller årsbetalingen, dersom de anmoder herom. Det beløp som skal trekkes fra beregnes i hele døgn (tjuefire – 24 timer) fra det tidspunkt Brukeren varslet DVA om feilen til feilen har opphørt. Fradrag skjer ved kreditering av den relevante andel av neste månedsbetaling eller årsbetaling. I forbindelse med Tidsbegrensede Abonnementer i slike situasjoner kan DVA i stedet tilbakebetale det tilsvarende beløp til Brukeren. Hvis Brukeren har kjøpt abonnement gjennom en tredjepart har ikke DVA noe ansvar i henhold til denne klausul 15.2, og enhver klage må forelegges den tredjepart Brukeren har inngått avtale med.

15.3 DVA, dets datterselskaper, ansatte, styremedlemmer, samarbeidspartnere og lisensgivere skal i størst mulig grad og innenfor rammene av gjeldende avtale ikke være ansvarlig under noen omstendigheter for tap eller skade som oppstår hos Brukeren eller annen part ved anvendelse av Plattformene eller Tjenesten.

15.4 DVA, dets datterselskaper, ansatte, styremedlemmer og samarbeidspartnere kan ikke holdes ansvarlig for at Brukeren er i samsvar med den til enhver tid gjeldende personvernlovgivningen. Det er Brukeren selv som plikter å følge den til enhver tid gjeldende personvernlovgivningen. DVA er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader, tap, skade, bøter, søksmål, anmeldelser eller annet som oppstår hos Brukeren eller annen part ved anvendelse av Plattformene eller Tjenesten.

16 Erstatningsansvar

Brukeren påtar seg å erstatte og holde DVA, dets datterselskaper, ansatte, styremedlemmer, samarbeidspartnere eller lisensgivere skadesløs for ethvert tap, kostnad eller krav som er forårsaket av eller som springer ut av Brukerens overtredelse av disse Brukervilkårene og brudd mot lovgivning eller tredjeparters rettigheter.

17 Overdragelse

DVA har rett til, uten forutgående samtykke fra Brukeren, å overdra sine rettigheter, krav eller forpliktelser i henhold til disse Brukervilkårene til annet selskap innen samme konsern eller til tredjepart som med rimelighet kan forventes å oppfylle sine forpliktelser i henhold til Avtalen på en tilfredsstillende måte.

18 Lenker fra Plattformene

Plattformene kan inneholde lenker til andre nettsteder som tilhører tredjeparter. DVA har ingen kontroll over og tar ikke noe ansvar for innholdet på slike nettsteder. Brukerens bruk av slike nettsteder skjer på egen risiko.

19 Bestemmelsenes ugyldighet

Dersom noen bestemmelse i disse Brukervilkårene eller noen andre bestemmelser i Avtalen skulle bli ansett som umulig å håndheve eller ugyldig, skal dette ikke påvirke, ugyldiggjøre eller umuliggjøre håndheving av øvrige bestemmelser i Brukervilkårene, og Avtalen og den aktuelle bestemmelsen skal håndheves i den utstrekning loven tillater.

20 Ingen aksept

Ingen unnlatelse fra DVA av å kreve en rettighet i henhold til Avtalen oppfylt, eller avståelse fra å reagere overfor eller utøve rettigheter som følge av, Brukerens overtredelse av Avtalen skal anses for en aksept av overtredelsen eller fremtidige overtredelser, og skal på ingen måte påvirke DVAs rettigheter i henhold til Avtalen.

21 Tvister

Dersom Brukeren for hvilken som helst grunn skulle være utilfreds med Tjenesten kan Brukeren kontakte DVA i henhold til punkt 22 nedenfor for å inngi en klage.

Tvister som springer ut av disse Brukervilkårene kan først søkes løst gjennom avtale mellom partene. Dersom partene ikke kan bli enige skal tvisten avgjøres av en kompetent domstol og skal være underlagt norsk rett, med mindre den lov som gjelder i Brukerens hjemland er mer fordelaktig for Brukeren. Ved en eventuell tvist skal dette løses i domstol i Oslo, Norge.

22 Kontaktinformasjon

Brukeren kan kontakte DVA som følger:

e-post: post@datavernarkivet.no eller

Post: Datavernarkivet AS, Fredensborgveien 24 D, 0177 Oslo, Norge

Dersom Brukeren har kjøpt et Abonnement gjennom en tredjepart, må Brukeren kontakte denne tredjepartens kundetjeneste for spørsmål knyttet til leveransen og avtalen.

23 Databehandleravtale

Behandlingen av personopplysninger som databehandleren, DVA, gjør på vegne av den behandlingsansvarlige, Brukeren, består i å stille vårt nettsted og tjeneste til rådighet, samt å utføre nødvendig vedlikehold av systemet. Systemet skal brukes til oppbevaring av den behandlingsansvarlige, Brukerens, dokumenter, protokoll over henvendelser fra registrerte, protokoll over behandlingsaktiviteter, samtykkeregister og register over brudd på personopplysingssikkerheten.

Formålet med behandlingen av personopplysninger er å dokumentere og gi Brukeren, den behandlingsansvarlige, en opplysningstjeneste hvor Brukeren kan lagre og dokumentere sine protokoller, avtaler, erklæringer og rutiner.

Behandlingen er ikke tidsbegrenset og varer inntil avtalen sies opp av en av partene.

Alle registrerte data lagres og overføres kryptert, og er beskyttet med tilgangskontroll og SSL-sertifikat utstedt av norske BuyPass, som er anbefalt av NSM (Nasjonal Sikkerhetsmyndighet).

De registrerte kan være kunder, brukere, medlemmer, besøkende eller ansatte hos den behandlingsansvarlige.
Personopplysningene som registreres er navn og e-postadresse.

Databehandleren har den behandlingsansvarliges generelle godkjennelse til å bruke andre databehandlere. Databehandleren må likevel underrette den behandlingsansvarlige ved eventuelle planer om å skifte ut eller bruke nye databehandlere. Den behandlingsansvarlige må motta en slik underretning minimum (antall uker) før endringen trer i kraft. Den behandlingsansvarlige skal ha mulighet til å motsette seg endringene, og skal meddele databehandleren om dette senest (antall uker) etter underretningen er mottatt.

Ved innsynskrav må databehandler bistå ved å samle opplysningene som er lagret om den registrerte. Databehandler må gjøre opplysningene tilgjengelig for den behandlingsansvarlige for at den behandlingsansvarlige kan vurdere innsynskravet.

Databehandleren, DVA, er forpliktet til å slette alle personopplysninger som er behandlet på den behandlingsansvarliges vegne, ved opphør av avtaleforholdet.

24 Ansvarsfraskrivelse

Denne tjenesten er ikke ment som juridisk rådgivning. Datavernarkivet er kun ment som et hjelpemiddel for enkelte aspekter av personvernforordningen GDPR. Bedrifter som benytter seg av Datavernarkivet er ikke automatisk i samsvar med GDPR, og Datavernarkivet kan ikke ta ansvar for at Brukeren overholder kravene i personvernforordningen.